Досвід роботи вчителя математики та інформатики Попової Людмили Миколаївни

/Files/images/IMG_6926.JPG

Завантажити опис досвіду у форматі PDF

Завантажити презентацію досвіду у форматі PPT

Підготовка учнів до життя в інформаційному суспільстві через реалізацію міжпредметних зв'язків інформатики та математики

Учитель математики та інформатики

спеціалізованої загальноосвітньої школи №7

м. Світловодська Кіровоградської обл.

Освіта: вища, Кіровоградський КДПУ ім.

В. Винниченка, 1998 р, учитель математики та інформатики.

Категорія: вища.

Звання: учитель-методист.

Педстаж: 16 років.

Роки вивчення та узагальнення досвіду

Вивчення: 2010-2012 рр.

Узагальнення: 2013-2014 рр.

«Більше приносить користі розгляд одного і того ж предмета з десяти боків, ніж навчання десяти різних предметів з одного боку».

А. Дистерверг

Актуальність досвіду

У наш час відбувається глобальна інформатизація суспільства, в тому числі й освіти.

Головним завданням школи має стати підготовка дітей до життя в інформаційному суспільстві, формування вміння користуватися інформацією в будь-якому вигляді. Міжпредметні зв’язки – один з найважливіших шляхів реалізації даного завдання, адже формування міжпредметної компетентності є запорукою готовності випускника школи до успішної діяльності в різних сферах інформаційного суспільства.

Практичне значення досвіду

Практичне значення досвіду полягає у розробці дієвої, результативної системи міжпредметної інтеграції математики з інформатикою. Запропонована методична система апробована і впроваджується в практику роботи на уроках математики.

Інноваційна значущість досвіду

Значущість досвіду - у системному розвитку міжпредметної компетентності учнів, сприянні формуванню інноваційної особистості, здатної ефективно працювати і просто існувати в інформаційному суспільстві.

Провідна ідея досвіду

Провідна ідея досвіду полягає у реалізації міжпредметних зв'язків на уроках, створення у школярів цілісного уявлення про навколишній світ, цілеспрямоване формування міжпредметної компетентності учнів.

Технологія реалізації провідної ідеї досвіду

Стійкий результат може давати лише система роботи вчителя. Система моєї роботи побудована за трьома векторами:

  • урочним
  • позаурочним;
  • позашкільним.

Урочний вектор охоплює інтеграцію математики з інформатикою, навчання через співробітництво, акцент на завданнях прикладного характеру, рівневу диференціацію, проектну діяльність, тестові технології, ігрові технології. (Додаток 1)

В рамках інтеграції математики з інформатикою викладаю курс «Компютерний супровід курсу математики» у 5-6 класах. Мета курсу - формування в учнів предметних компетентностей, необхідних для ефективного вивчення математики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та інтегрованих знань у повсякденному житті; уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних математичних завдань.

У 7-9 класах проводжу уроки геометрії з використанням інформаційно-комунікуційних технологій, що мають на меті надання учням можливості самостійного відкриття геометрії шляхом експериментування на комп’ютері, можливості виконувати на комп’ютері побудови, аналогічні класичним геометричним побудовам “на папері”. Маю власні методичні матеріали з теми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках геометрії» (Додаток 2)

У своїй роботі використовую наступні варіанти навчання через співробітництво:

· Перевірка правильності виконання домашнього завдання.

· Одне завдання на групу з наступним розглядом завдань кожною групою.

· Спільне виконання практичної роботи в парах.

· Підготовка до тестування, самостійної роботи.

· Спільна робота над проектом.

При закріпленні знань, умінь і навичок учнів намагаюся робити акцент на завданнях прикладного характеру. Особливо це прослідковується у роботі за новим Державним стандартом у 5 класах. Тут курс інформатики є необхідним інструментом, який у сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів з інших предметів, всебічному розвитку дитини шкільного віку.

В. О. Сухомлинський писав: «До кожного учня треба підійти, побачити його труднощі, кожному необхідно дати тільки для нього призначене завдання».

Учень має не тільки обов’язки, а й право вибору – отримати відповідно до своїх здібностей і нахилів підвищену підготовку з предмета чи обмежитись середнім або достатнім рівнями засвоєння матеріалу. Для реалізації цілей диференціації навчання використовую різнорівневі завдання на уроках та готую різнорівневі контрольні роботи. (Додаток 3)

У педагогіці виділяють наступні підходи до навчання:

· репродуктивний — учні відтворюють те, що їм дав учитель;

· продуктивний — на базі отриманих знань учні продукують нове;

· проблемний — навчання відбувається через аналіз і пошук розв’язку проблем реального життя;

· діяльнісний — навчання через дію, навчання у процесі досягнення певного результату;

· проектний — поєднує два попередні, а також включає самостійне планування роботи.

Система навчальних проектів, які я використовую у процесі навчання учнів, включає в себе урочні та позаурочні проекти.

Кожна тема з математики та інформатики завершується міні-проектом, який узагальнює отримані знання. Це комп’ютерні презентації, газети, моделі математичних, фізичних, економічних, біологічних процесів, комп’ютерні ігри, навчальні програми для інших шкільних предметів.

Досліджуючи проблему оцінювання навчальної діяльності учнів протягом декількох років, визначила, що тестування - це метод, який дозволяє перевірити результати навчання з великою часткою об'єктивності. Тому разом з іншими методами контролю знань використовую тестовий.

Мотиви, що спонукають мене використовувати тести на уроках математики та інформатики:

1. У зв'язку з інформаційною насиченістю навчального процесу тестова перевірка дозволяє:

а) більш раціонально використовувати час уроку;

б) охоплювати великий обсяг матеріалу;

в) швидко встановлювати зворотній зв'язок з учнями і визначати рівень засвоєння матеріалу;

г) зосереджувати увагу на прогалинах у знаннях і вміннях, вчасно вносити в них корективи;

д) тестовий контроль забезпечує одночасну перевірку знань учнів усього класу, формує мотивацію для підготовки до кожного уроку, дисциплінує їх;

е) у багатьох випадках тести дозволяють подолати суб'єктивність у виставленні оцінок;

ж) правильно оформлений тест розвиває у дітей сумлінність і охайність;

з) використання тестів на уроках підвищує інтерес до предмета.

2. Кожен старшокласник стикається з необхідністю здачі ЗНО з використанням тестування. Досвід показує, що учні не завжди можуть продемонструвати свій рівень знань через зайве хвилювання. Тому необхідна попередня систематична підготовка до ЗНО всіх учасників освітнього процесу, відпрацювання окремих етапів в умовах не настільки емоційно напружених.

Практикую ігрові елементи на різних етапах уроку. Інтегровані ігрові завдання допомаггають викликати інтерес учнів до навчання та слугують мотивацією до вивчення будь-якої теми.

Позаурочний вектор охоплює підготовку учнів до участі в предметних олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах «Кенргуру», «Бобер»; пошуково-дослідницьку роботу; роботу математичного гуртка «Ерудит». (Додаток 4)

Аналіз результатів професійної діяльності

Працюючи в напрямку позашкільного вектора, залучаю учнів до участі у Всеукраїнських інтернет-олімпіадах та конкурсах. (Додаток 5)

Щоб досягти результатів, насамперед треба працювати над собою. Постійне самовдосконалення, опанування нових технічних засобів, педагогічних підходів, прийомів, особистісне зростання — вимога до кожного сучасного вчителя. Переконана, що найголовніший педагогічний інструмент — це власний приклад.

Результатом моєї педагогічної діяльності є високий рівень знань учнів, який підтверджується позитивною динамікою результатів навчання за останні п’ять років роботи. Мої учні є призерами обласного етапу Всеукраїнських олімпіад з інформатики та математики, Міжнародних конкурсів «Кенгуру» та «Бобер», активними учасниками інтернет-олімпіад та інтернет-конкурсів. (Додатки 6-10)

У напрямку позаурочного вектора у 2012-2013 навчальному році учні 8 класу досліджували проект з математики «Числові системи», за результатами якого було створену інтернет-сторінку, комп’ютерну публікацію (газету) та комп’ютерну презентацію. У шкільному конкурсі пошуково-дослідницьких робіт проект отримав ІІ місце. Ознайомитися з проектом можна за посиланням http://klass-szch-7.jimdo.com .

Досвід моєї роботи вивчався науково-методичною радою методичного кабінету управління освіти виконкому Світловодської міської ради. Методичні матеріали з теми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках геометрії» були схвалені засіданням ради науково-методичної лабораторії інформатики та інформаційних технологій навчання КОІППО

ім. В. Сухомлинського у 2014 році.

У 2013 році взяла участь у ІХ Хмурівських читаннях (інтернет-конференція при КОІППО ім. В. Сухомлинського). За результатами конференції отримала сертифікат, виступ надруковано на сайті КОІППО

ім. В. Сухомлинського за посиланням http://timso.koippo.kr.ua/hmura9 .

У 2011 році на сайті КОІППО ім. В. Сухомлинського було надруковано мій урок математики, змодельований на засадах компетентнісного підходу.

Посилання на урок http://timso.koippo.kr.ua/blogs/blog2.php/title-65 .

Проблеми та труднощі, розкриття шляхів їх подолання

Мій досвід постійно поповнюється новими проектами, а моя методична система активно розвивається.

Однак існують і труднощі в реалізації мого педагогічного досвіду. Не завжди технічні можливості школи відповідають моїм задумам та ідеям.

Власна точка зору на зміст освіти, форми,

методи, прийоми, засоби навчання

Міжпредметні зв'язки розширюють можливості шкільної освіти, є засобом методичного збагачення педагога й підвищення якості навчання. У шкільній освіті інформаційні технології стали не лише предметом вивчення, а й робочим середовищем навчання. Особливо тісна інтеграція між шкільними предметами математика ті інформатика. Інформатика не має кордонів. Вона – територія партнерства!

Додаток 1

/Files/images/Додаток 1.png

Додаток 3

/Files/images/Додаток 3.png

Додаток 4

/Files/images/Додаток 4.png

Додаток 5

/Files/images/Додаток 5.png

Додаток 6

/Files/images/Додаток 6.png

Додаток 7

/Files/images/Додаток 7.png

Додаток 8

/Files/images/Додаток 8.png

Додаток 9

/Files/images/Додаток 9.png

Додаток 10

/Files/images/Додаток 10.png

Кiлькiсть переглядiв: 592